תקנון ותנאי שימוש

1. כללי

1.1 אתר האינטרנט www.feedwell.co.il  (להלן: "האתר") משמש כחנות לרכישת מוצר חזיית עיסוי לשיפור ההנקה.

1.2 בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת פידוול בע"מ. ח.פ: 51555604 (להלן: "החברה").

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמשת ו/או מבצעת פעולה באתר (להלן: "הלקוח") ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוחה באמצעות האתר. לפיכך, הלקוחה מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ולהתחייב לתנאיו.

1.4 כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת המוצר באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.

1.5 הלקוחה מצהירה כי קראה תקנון זה והוא מוסכם עליה, וכי לא תהא לה או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכימה להן.

1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

1.7 לבירורים נוספים ניתן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: 04-6445545 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00 או באמצעות הדואר האלקטרוני info@feedwell.co.il

 2. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

2.2 אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

2.3 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראה שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי-חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.

2.4 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם או תפקודם או מחסירים מהם תכונות או מידע כלשהם, כדוגמת (אך לא רק) פרסומות, סרגלי ניווט, צילומים ועוד.

 3. הזמנה באתר

3.1 המחיר וההנחה המופיעים באתר תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוחה כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחיר באתר לבין מחיר המוצר המוצע בנקודות שיווק אחרות. בכל עניין בקשר לאתר זה יש לפנות במישרין לחברה בהתאם לפרטים המפורטים בסעיף 1.7 לעיל.

3.2 עבור המוצר המוצע למכירה מוצג באתר זה תיאור מפורט הכולל מפרט המוצר, הוראות שימוש, יתרונות המוצר, מועד ודרך אספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים. על הלקוחה לקרוא בעיון את הכתוב לצורך שימוש יעיל ואופטימלי במוצר וכן לצורך ביצוע עסקה כדאית ומוצלחת.

3.3 טרם ביצוע הזמנה באתר, על הלקוחה לבצע רישום באתר. הלקוחה מתחייבת למסור מידע מדויק, מלא ומעודכן.

3.4 התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. כרטיסי האשראי המכובדים באתר הינם: ישראכרט, ויזה ודיינרס. לא ניתן לרכוש באתר באמצעות שיקים, תווי קנייה, כרטיסי מתנה, תלושי שי, קופונים וזיכויים וכו'.

3.5 בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.

3.6 רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.7 היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוחה הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 4. הסכמה לקבלת פרסומת

ככל שהלקוחה תאשר קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוחה תהיה רשאית לחזור בה מהסכמתה זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 5. מידע חיצוני, מידע רפואי והעלאת תכני גולשים לאתר

5.1 באתר עשויים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי הלקוחה יהא על פי שיקול דעתה העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

5.2 החברה מבהירה בזאת ללקוחה כי כל מידע המתפרסם באתר בנושאי רפואה הינו בגדר מידע כללי בלבד ואיננו מהווה עצה רפואית. החברה מדגישה ללקוחה כי מחובתה להיוועץ בבעל מקצוע מתאים לפני תחילת טיפול כלשהו, במוצר אשר עלול להשפיע בצורה כזו או אחרת על גופו, בריאותו, רווחתו, מצב הנפשי או מראהו של הלקוח. על הלקוחה לבדוק תמיד את העלון לצרכן המצורף קודם לשימוש בו. החברה מבהירה כי מומלץ להיוועץ ברופא או ביועצת הנקה\ דולה בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש.

6. אספקת והובלת מוצרים

6.1 הלקוחה תהא רשאית לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה בכתובת החברה המופיעה באתר או בשילוח בתשלום ע"י החברה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה.

6.2 הלקוחה תהיה רשאית לבחור באפשרות של אספקה באמצעות משלוח, והחברה תדאג לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל (בלבד). מובהר בזאת כי אספקה באמצעות משלוח תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח, עבור כל הזמנה לכתובת אחת, בסך 80 ₪, שיתווסף לסכום ההזמנה.

6.3 החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בסעיף 3 לעיל.

6.4 זמן האספקה יהא בהתאם לזמן הנקוב מרגע אישור קבלת ההזמנה, ובשעות הפעילות החברה.

6.5 החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות התיאום. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.

6.6 לקוחה אשר לא תענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם- הזמנתה תוחזר למחסני החברה.

 

8. ביטול הזמנה

8.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

8.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

8.3 כאשר ההזמנה בתהליכי ביצוע, ניתן לבטלה לאחר משלוח מייל לכתובת: info@feedwell.co.il  ובה הודעת ביטול ההזמנה.  נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה.

8.4 היה וביטול ההזמנה נעשה לאחר קבלת המוצר ועקב פגם במוצר שסופק ללקוחה : (א). יפעל הלקוח להודיע במשלוח מייל לכתובת: info@feedwell.co.il לחברה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). החברה תחליף ותספק על חשבונה מוצר חליפי בתוך 14 יום. כמו כן תישא החברה בעלויות ההובלה לבית הלקוח.

8.5 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב חרטה בקניית המוצר, או על דעת הלקוחה קיימת אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לה אודות תכונות המוצר: (א). תפעל הלקוחה לביטול ההזמנה בהקדם ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידה; (ב). תזוכה הלקוחה בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לכתובת החברה או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

פעולת ביטול לאחר 14 יום מיום קבלת המוצר לא תחשב כביטול והחברה רשאית לסרב לקבל את המוצר חזרה ולזכות את הלקוחה בתשלום כשלהו.

 

  9. סודיות ופרטיות

9.1 הלקוחה מצהירה ומסכימה לכך כי מסירת פרטיה האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונה ובהסכמתה ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתה למסירתם.

9.2 הנתונים שהלקוח ימסור בעת הרישום יישמרו במאגר המידע של החברה (למעט פרטי כרטיס אשראי). מובהר בזאת ללקוחה כי אינה חייבת על פי החוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יתכן שלא יוכל להשתמש בשירותי ההזמנה באתר.

9.3 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים, את פרטיה האישיים של הלקוחה באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותה אישית), אלא במקרים שלהלן:

9.4 החברה תהא רשאית למסור את פרטי הלקוחה לחברת האשראי הנדרשת לאשר את ביצוע עסקת ההזמנה כאמור.

 

10. אחריות

10.1 האחריות על טיבו של מוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו על-פי חוק הגנת הצרכן ותקנות שונות שהותקנו מכוחו. בכפוף לכל דין, האחריות של החברה למוצר מוגבלת לגובה עלות המוצר ללקוחה בלבד.

10.2 כל המופיע באתר, לרבות הצעות מסחריות ו/או פרסום של צדדים שלישיים (להלן: "המידע"), לגבי המוצרים השונים, ובכלל, הינו מידע כללי בלבד. אין לראות במידע משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר.

10.3 החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

11. קניין רוחני

הוגשה בקשה לפטנט למוצר והוא בהליכי רישום. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של המוצר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד.

12. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.

 

 

עכשיו ניתן לרכוש באתר.

הקלידי את פרטי ההזמנה והמוצר יישלח אלייך

Facebook
או התקשרי: 052-4115222